Regulamin Aplikacji mobilnej Maxi327

§ 1. Definicje:

 1. Usługodawca: MaxiEcu Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000698844, NIP: 5862323620; REGON: 368496355.
 2. Aplikacja, aplikacja Maxi327 – oprogramowanie dystrybuowane przez Usługodawcę, przeznaczone na Urządzenia mobilne, będące narzędziem dedykowanym do uzyskania do określonego zakresu Funkcjonalności. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
 3. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) połączenia z Internetem, korzystające z systemu operacyjnego Android.
 4. Użytkownik – każda osoba pobierająca i korzystająca z Aplikacji
 5. Konto. Konto Użytkownika – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi po zalogowaniu pod adresem www.maxiecu.eu. Utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu Usługodawcy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) i określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu i wskazanego w nim przetwarzanie danych. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, należy odinstalować Aplikację.
 3. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji następuje zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, w tym usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia oraz wyraża zgodę na przechowywanie na swoim urządzeniu następujących danych:
  1. informacji dotyczących akceptacji Regulaminu oraz zgód,
  2. informacji dotyczących wprowadzonych danych pojazdów,
  3. danych logowania (adres e-mail).
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.

§ 3. Działanie i funkcjonalności APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik Aplikacji może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji umożliwiają Użytkownikowi dostęp do podstawowej diagnostyki OBD, w tym: odczyt informacji o sterowniku, odczyt kodów usterek, odczytów parametrów bieżących, korzystanie z graficznych kokpitów prezentujących wybrane parametry.
 3. Dla poprawnego wskazania parametrów niezbędne jest wpisanie danych dot. pojazdu, które Użytkownik wprowadza za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność generowanych przez Aplikację lub dostępnych w Aplikacji danych może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych do Aplikacji.
 4. Aplikacja umożliwia także wyświetlanie dedykowanych ofert przygotowanych przez Usługodawcę i przeglądania informacji o ofertach, promocjach, produktach lub usługach Usługodawcy lub podmiotów zewnętrznych.
 5. Dla Użytkowników nie posiadających konta Użytkownika, w celu korzystania z Aplikacji, podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji niezbędne jest: a) podanie adresu e-mail; b) wpisanie indywidualnego hasła wykorzystywanego do logowania w Aplikacji; c) akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik może również wyrazić nieobowiązkową zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 6. Dla Użytkowników posiadających już konto Użytkownika w serwisie MaxiEcu, w celu korzystania z Aplikacji, podczas pierwszego uruchomienia niezbędne jest: a) podanie adresu e-mail powiązanego z posiadanym kontem; b) wpisanie hasła do posiadanego konta; c) akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik może również wyrazić nieobowiązkową zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 7. Za pośrednictwem konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość zmiany ustalonego hasła oraz zmiany zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Najnowsza wersja Aplikacji będzie umieszczona w sklepie Google Play. W przypadku wprowadzenia nowej wersji Aplikacji, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości pobrania aktualizacji poprzez komunikat w Aplikacji. W przypadku pobrania i zainstalowania nowej wersji Aplikacji postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 10. Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych-dodatkowych funkcjonalności, przy czym nie wpłynie to na zakres bezpłatnych-podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja wymaga pobrania ze sklepu internetowego Google Play na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu mobilnym spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. system operacyjny: Android w wersji min. 4.1,
  2. brak zainstalowanych modyfikacji ww. systemu operacyjnego, a w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta Urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting),
  3. mobilna wersja przeglądarki internetowej dedykowanej dla systemu operacyjnego, o którym mowa w lit. a, w tym silnik wyświetlania stron przez nią wykorzystywany, w najnowszej wersji dostępnej w oficjalnej platformie dystrybucji aplikacji mobilnych producenta systemu.
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga:
  1. aktualnie i poprawnie skonfigurowanej usługi transmisji danych, udostępnionej przez operatora telekomunikacyjnego,
  2. dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. dostępu do połączenia bluetooth lub Wi-Fi,
  4. posiadanie interfejsu diagnostycznego sparowanego z urządzeniem mobilnym i podłączonym do gniazda diagnostycznego w samochodzie.

§ 5. Zasady korzystania

 1. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach i w czasie określonym w niniejszym Regulaminie, przy czym licencja ta nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe ograniczenie lub zaprzestanie możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Usługodawca jest właścicielem Aplikacji i żadna część informacji zawartych w Aplikacji nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 3. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

§ 7. Ochrona danych

 1. W procesie logowania i korzystania z Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego: a. marka, b. model, c. identyfikator sprzętowy, d. rodzaj i wersja systemu operacyjnego, e. data i godzina logowania.
 2. Aplikacja używa wyłącznie uprawnień, które są wymagane, do jej poprawnego działania – w tym dostępu do GPS, Bluetooth/Wi-Fi
 3. Aplikacja korzysta z: Google AdSense – do wyświetlania reklam; Google – Firebase Crashlytics – do wysyłania logów o błędach w celu wprowadzenie poprawek; GoogleAnalytics – wyłącznie w celach statystycznych.
 4. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji w celu umożliwienia autoryzowanego dostępu do usług Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników, podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Usługodawca. Kontakt z Administratorem można uzyskać przez Konto Użytkownika lub mailowo pod adresem: team@maxiecu.com

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, problemy techniczne lub ewentualne uszkodzenia spowodowane korzystaniem z interfejsów diagnostycznych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

§ 9. Procedura reklamacyjna

 1. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przez Konto, korzystając z dedykowanego formularza zgłoszeń w terminie 7 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Do realizacji zgłoszenia reklamacji konieczne jest przekazanie niezbędnych informacji jak:
  1. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
  2. nazwa i model Urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem,
  3. nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia mobilnego .
 3. W przypadku braku podania niezbędnych informacji, Usługodawca zwraca się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. W terminie 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania niezbędnych informacji Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą formularza na Koncie, o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22.12.2020 roku i jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Dostawcy: www.maxiecu.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.